Skip to content

STANOVY

úplné znění stanov 2018  novela stanov

 STANOVY SPORTOVNÍHO KLUBU STIGA HOCKEY CLUB CHEB

I. Základní ustanovení

1. Sportovní klub (dále jen SK) STIGA HOCKEY CLUB CHEB, z. s., je dobrovolným sdružením občanů provozujících společnou sportovní činnost – stolní táhlový hokej STIGA GAME. Sdružovat v něm se mohou též jednotlivci bez přímého členského vztahu k SK.

2. SK byl založen v Chebu dne 17. 12. 1995 první Valnou hromadou zakládajících členů pod názvem STIGA HOCKEY CLUB CHEB a užívá též zkráceného názvu SHC CHEB.

3. SHC CHEB je zaregistrován u Ministerstva vnitra ČR dne 28.12.1995 a je zapsán ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Plzni dne 1.1.2014 pod spisovou značkou L 2000, je členem České asociace stiga game (ČASG) a Sportovní unie Chebska (SUCH) a plně se hlásí k tradicím sportu a tělovýchovy v České republice.

4. Sídlem SHC CHEB je Cheb, Zátiší 955/14, 35002

 

II. Poslání a cíle

Základní poslání a cíle SHC CHEB jsou:

– organizovat sportovní činnost – stolní táhlový hokej stiga game, popř. i další sportovní činnost

– nabízet svoji činnost nejen členům klubu, ale také široké veřejnosti všech kategorií

– vytvářet co nejkvalitnější podmínky svým členům i široké veřejnosti v rámci své sportovní činnosti

– vést své členy i sportovní veřejnost v duchu fair-play

– hájit zájmy členů klubu

– spolupracovat s orgány Města Cheb i dalšími institucemi

– být aktivní součástí ČASG a SUCH (resp. ČSTV)

III. Orgány SK

Orgány SK jsou:

– valná hromada, výkonný výbor v čele s prezidentem klubu, revizní komise.

Nejvyšším orgánem SK je valná hromada složená ze všech členů SK. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou v kalendářním roce, zpravidla na jeho počátku před zahájením soutěžního ročníku. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů SHC Cheb nebo kterýkoli ze členů výkonného výboru nebo prezident klubu nebo rezignuje-li prezident klubu nebo některý ze členů výkonného výboru nebo revizní komise na svou funkci, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu prezidentovi klubu. Schůzi valné hromady svolává prezident klubu, v případě jeho nečinnosti nebo nezpůsobilosti k tomuto úkonu některý ze zbývajících členů výkonného výboru.

Valná hromada zejména:

 • rozhoduje o zániku SK a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání,
 • rozhoduje o názvu, sídlu a symbolice SK,
 • rozhoduje o přijetí a o změnách stanov SK,
 • volí a odvolává prezidenta klubu, další členy výkonného výboru a revizní komisi; funkční období prezidenta klubu, členů výkonného výboru a revizní komise je dvouleté,
 • stanoví hlavní směry činnosti SK pro příští období,
 • stanoví pravomoci prezidenta klubu, výkonného výboru a revizní komise.

Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů SK. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných členů. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. K rozhodnutí o zániku SK je potřeba 3/5 většiny všech členů SK.

Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů SK v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

Výkonný výbor se skládá z prezidenta klubu a dalších členů, jejichž počet bude určen podle velikosti členské základy na každé valné hromadě, nejméně je tříčlenný, počet členů včetně prezidenta je vždy lichý.

Výkonný výbor zejména:

 • zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,
 • organizuje a řídí hospodářskou činnost SK,
 • připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných organizací a fyzických osob,
 • vede seznam členů klubu, rozhoduje o vyškrtnutí členů, kteří nezaplatili členské příspěvky ve stanoveném termínu, a předkládá každé valné hromadě aktuální seznam členů klubu,
 • dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SK,
 • spolupracuje se sportovními svazy,
 • zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními TJ, jinými organizacemi a fyzickými osobami,
 • k zabezpečení činnosti SK vytváří profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu.
 • schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy v SK.

Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

Prezident klubu je hlavním představitelem SK, VV a je oprávněn vystupovat jejich jménem a je povinen hájit jejich zájmy.

Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejích členů schvaluje valná hromada. Členové revizní komise jsou povinni samostatně nebo po vzájemné dohodě společně podat každé valné hromadě zprávu o revizi hospodaření klubu.

IV. Zásady členství

Členem SK se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí s  posláním SK, která se zúčastnila nejméně jednoho turnaje pořádaného SK nebo ČASG a která podala písemnou přihlášku, kterou schválil výkonný výbor klubu. Za členy klubu se ke dni 26.1.2018 považují členové, kteří v roce 2017 odehráli alespoň jeden turnaj chebské ligy nebo turnaj pořádaný ČASG.

Výši členských příspěvků a způsob jejich platby navrhuje VV a schvaluje VH. Není-li stanoveno jinak, platí se členské příspěvky formou startovného na jednotlivých sportovních akcích. Stanoví se členský příspěvek v roční výši 200 Kč (děti, které nechodí do kroužku 100 Kč) splatný do 30.6. daného roku. Členové mladší 18 let jsou od placení členského příspěvku osvobozeni.

Registrace jednotlivých členů u ČASG jako jednotlivců je dobrovolná, stejně tak i přímá registrace v SHC CHEB v rámci ČASG.

Základní práva členů SK jsou:

 • účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského života v rámci SK jako celku,
 • uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiky a to přímo u všech orgánů SK,
 • účastnit se jednání orgánů SK, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování,
 • účastnit se všech valných hromad SK a hlasovat o předložených návrzích,
 • volit od 15 let do všech volených orgánů SK,
 • být volen od 18 let do všech volených orgánů SK.

Základní povinnosti člena jsou:

 • dodržovat Stanovy, ostatní vnitřní předpisy SK a základní etické a mravní normy sportovce,
 • plnit usnesení a rozhodnutí orgánů SK,
 • šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SK k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno,
 • řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností v SK, pokud o tom příslušný orgán SK podle stanov rozhodl,
 • řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.

Členství zaniká:

 • vystoupením člena učiněným písemnou formou k rukám prezidenta klubu,
 • vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje valná hromada na návrh výkonného výboru, prezidenta klubu nebo 1/3 členů klubu,
 • nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě ani v přiměřené lhůtě stanovené výkonným výborem a to posledním dnem stanovené lhůty,
 • úmrtím člena či zánikem SK (dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením anebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění).

V. Majetek a hospodaření

Zdrojem majetku SHC CHEB jsou zejména:

– příspěvky od členů SK

– příspěvky, dotace a dary od institucí

– sponzorské dary od firem a fyzických osob

– příjmy se sportovní, popř. mimosportovní činnosti SK

– nákupem majetku z vlastních zdrojů SK

– dalšími příjmy

Majetek stejně jako finanční prostředky jsou vlastnictvím SHC CHEB jako celku a disponovat s nimi náleží pouze VV nebo jím pověřené osobě v souladu s ujednáním VH SHC CHEB.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 • Tyto Stanovy byly schváleny VH SHC Cheb dne 26. ledna 2018.
 • Tyto Stanovy nabývají platnosti dnem jejich registrace u MV ČR a jsou závazné pro všechny členy SHC CHEB. Zároveň nahrazují předchozí Stanovy z 17.1.2015.

                                                            

V Chebu dne 26. ledna 2018

          za VV SHC Cheb                                                                                                                                 Mgr. Miloslav Kubica – prezident klubu                                                                                                        

____________________________________________________________________________

do roku 2017_STANOVY SPORTOVNÍHO KLUBU STIGA HOCKEY CLUB CHEB

 1. Základní ustanovení
 1. Sportovní klub (dále jen SK) STIGA HOCKEY CLUB CHEB je dobrovolným sdružením občanů provozujících společnou sportovní činnost – stolní táhlový hokej STIGA GAME. Sdružovat v něm se mohou též jednotlivci bez přímého členského vztahu k SK.
 2. SK byl založen v Chebu dne 17. 12. 1995 první Valnou hromadou zakládajících členů pod názvem STIGA HOCKEY CLUB CHEB a užívá též zkráceného názvu SHC CHEB.
 3. SHC CHEB je zaregistrován u Ministerstva vnitra ČR dne 28.12.1995 a je zapsán ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Plzni dne 1.1.2014 pod spisovou značkou L 2000, je členem České asociace stiga game (ČASG) a Sportovní unie Chebska (SUCH) a plně se hlásí k tradicím sportu a tělovýchovy v České republice.
 4. Sídlem SHC CHEB je Cheb, Zátiší  955/14,35002
 1. Poslání a cíle
 1. Základní poslání a cíle SHC CHEB jsou:

– organizovat sportovní činnost – stolní táhlový hokej stiga game, popř. i další sportovní činnost

– nabízet svoji činnost nejen členům klubu, ale také široké veřejnosti všech kategorií

– vytvářet co nejkvalitnější podmínky svým členům i široké veřejnosti v rámci své sportovní činnosti

– vést své členy i sportovní veřejnost v duchu fair-play

– hájit zájmy členů klubu

– spolupracovat s orgány Města Cheb i dalšími institucemi

– být aktivní součástí ČASG a SUCH (resp. ČSTV)

III. Organizační struktura

 1. Nejvyšším článkem SHC CHEB je Valná hromada členů klubu (dále jen VH). Schůze VH se koná nejméně jednou v kalendářním roce, popř. i vícekrát, požádá-li o její svolání prezident klubu, výkonný výbor nebo alespoň 1/3 aktivních členů klubu. Členem VH je každý řádný člen SHC CHEB.
 2. Výkonný výbor (dále jen VV) je výkonným orgánem VH a druhým nejvyšším článkem klubu. V jeho čele stojí prezident klubu, dále je tvoří členové VV. Počet členů VV je dán velikostí členské základny a určí jej VH, počet členů VV včetně prezidenta klubu musí být vždy lichý.
 1. Náplň organizační činnosti
 1. Valná hromada rozhoduje:

– o vzniku a zániku SK, v případě zániku o majetkovém vypořádání

– o názvu, sídle a symbolice SK

– o přijetí a změnách stanov SK

– o rozšíření sportovní, popř. i mimosportovní činnosti

– o vyloučení členů, popř. o disciplinárních trestech

– volí prezidenta klubu, VV a Revizní komisi (RK) a má právo je odvolat

– stanoví délku volebního období a pravomoci prezidenta klubu, VV, RK

– projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a majetku SK, projednává a schvaluje rozpočet VV a výši členských příspěvků

– stanoví hlavní směry činnosti SK na další období

– schvaluje vnitřní předpisy navržené VV, které blíže upravují vztahy v rámci SK

 • o dalších záležitostech souvisejících s činností SK
 • K platnosti usnesení VH je třeba:

– účasti nadpoloviční většiny aktivních členů SHC CHEB. Za aktivní členy jsou považování Ti, kteří se pravidelně zúčastňují většiny sportovních akcí SK a mají zaplaceny členské příspěvky v daném,popř. v minulém kalendářním roce.

– souhlasu nadpoloviční většiny všech přítomných členů VH

 1. Výkonný výbor naplňuje rozhodnutí Valné hromady a řídí chod SK, stejně tak řídí i samotnou sportovní, popř. i mimosportovní činnost. VV dále pak:

– organizuje a řídí hospodřáskou činnost SK

– připravuje podklady pro VH jako např. rozpočet, hospodaření, hlavní směry činnosti, využití dotací a příspěvků atd.

– dbá o stav a údržbu majetku klubu a zodpovídá za něj

– zajišťuje spolupráci s orgány a institucemi

– zajišťuje mediální činnost a poskytování informací

– má právo zahájit disciplinární řízení vůči členům SK

 1. VV je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení VV je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. VV se schází zpravidla dle potřeby a z jednání musí být vyhotoven zápis, který bude dán k dispozici členské základně, stejně tak VV zajistí zápis z jednání VH.
 2. Prezident klubu je hlavním představitelem SHC CHEB a VV a je oprávněn vystupovat jejich jménem a je povinnen hájit jejich zájmy.
 3. Revizní komisi volí VH, její hlavní náplní je provádět kontrolu hospodaření VV.
 1. Společné zásady členství
 1. Členem SHC CHEB  se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním klubu a má zájem se aktivně zapojit do sportovní, popř. i mimosportovní činnosti SHC CHEB. Podmínkou přijetí je přihláška u některého z členů VV a zaplacení členského příspěvku.
 2. Výši členských příspěvků a způsob jejich platby navrhuje VV a schvaluje VH. Není-li stanoveno jinak, platí se členské příspěvky formou startovného na jednotlivých sportovních akcích.
 3. Registrace jednotlivých členů u ČASG jako jednotlivců je dobrovolná, stejně tak i přímá registrace v SHC CHEB v rámci ČASG.
 4. V SHC CHEB se mohou též sdružovat osoby bez členského vztahu k SHC CHEB a mohou též být v rámci ČASG registrováni v jiných klubech. V takovém případě je SHC CHEB oprávněn zvýhodnit své kmenové členy, např. výší startovného apod. Rozhodnutí podléhá výroku VH.
 1. Majetek a hospodaření
 1. Zdrojem majetku SHC CHEB jsou zejména:

– příspěvky od členů SK

– příspěvky, dotace a dary od institucí

– sponzorské dary od firem a fyzických osob

– příjmy se sportovní, popř. mimosportovní činnosti SK

– nákupem majetku z vlastních zdrojů SK

 • dalšími příjmy
 • Majetek stejně jako finanční prostředky jsou vlastnictvím SHC CHEB jako celku a disponovat s nimi náleží pouze VV nebo jím pověřené osobě v souladu s ujednáním VH SHC CHEB.
 1. Základní ustanovení
 1. Tyto Stanovy byly schváleny VH SHC Cheb dne 17.ledna 2015
 2. Tyto Stanovy nabývají platnosti dnem jejich registrace u MV ČR a jsou závazné pro všechny členy SHC CHEB. Zároveň nahrazují předchozí Stanovy z 25.1.2000.

                                                            V Chebu dne 31. ledna 2015

   za VV SHC Cheb                       Miloslav Kubica-prezident klubu         …………………………………….